آیا شاهد می تواند از خویشاوندان باشد؟

سلام .در خصوص پرونده ای نیاز به شاهد دارم و تنها برادرم در آن محل کنار من بود و تنها شاهد برادرم می باشد .آیا در صورتی که برادرم را به عنوان شاهد معرفی کنم شهادت او پذیرفته نیست ؟
پاسخ کارشناس
در گذشته یکی از مواردی که موجب جرح شاهد می شد مسئله شهادت خویشاوندان و نزدیکان بوده است .امروزه هم هنوز برخی بر این باور اند که خویشاوندان نمی توانند شهادت دهند و فقط به عنوان مطلع می توانند در محکمه حضور پیدا کنند.اما باید به این مسئله نیز توجه کرد در محافل خانوادگی اگر قراردادی صورت گیرد ،این خویشاوندان هستند که حضور دارند و غریبه ای وجود ندارد تا به عنوان شاهد حضور داشته باشد.در جلسه دادگاه ممکن است قاضی نسبت شهود را با طرفین سوال می کند .اما در قانون آیین دادرسی مدنی و شرع هرگز بیان نشده است که شهود نباید قرابت نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشند.در خصوص استفاده خویشاوندان در دعاوی کیفری به عنوان شاهد ،معمولا از این افراد به عنوان مطلع استفاده می شود ولی در امور حقوقی سختگیری بیشتری می شود .البته بستگی به نظر قاضی نیز دارد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید