آیا قصاص همان اعدام است و به یک معنی می باشند؟

با سلام .آیا وقتی که گفته می شود فردی قصاص می شود به این معنی است که اعدام خواهد شد؟
پاسخ کارشناس
قصاص حکمی است شرعی و در قرآن نیز به آن اشاره شده است.و از جرایم حدی به شمار می آید و قانونگذار و مجری قانون نمی توانند دخل و تصرفی در میزان آن انجام دهد.اعدام یعنی جان گرفتن و نابود کردن.در قوانین اعدام شدید ترین نوع مجازات می باشد و به صورت های مختلف انجام می شود.در خصوص اینکه آیا قصاص و اعدام به یک معنی می باشد ،این یک باور غلط است .زیرا قصاص مفهوم عام تری دارد و هم اعدام و هم نقص عضو را در بر می گیرد در صورتی که اعدام فقط یک فعل را در بر می گیرد و آن هم گرفتن جان است.قصاص یک حکم شرعی است ودر قرآن به آن اشاه شده است اما مجازات اعدام با توجه به شرایط در قانون مشخص شده است. در این صورت قصاص یک مجازات حدی است و میزان آن در شرع تعیین شده است و اعدام یک مجازات تعزیری یا بازدارنده که با تشخیص قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته می شود.در بحث قصاص ،دعوت به بخشش شده است اما در مورد اعدام چون قانونگذار تعیین کرده است ،قابل بخشش نیست.مجازات قصاص نفس مربوط به قتل عمد است اما اعدام فقط در این مورد به کار نمی رود بلکه در جرایمی مانند محاربه ،مواد مخدر و .... نیز از مجازات اعدام استفاده می شود.در بحث قصاص مثلا در قصاص عضو،به هر صورت که جرم محقق شده است ،مجازات هم به همان نوع انجام می شود اما در اعدام مجازات به یک صورت است مثلا انواع دار زدن وجود ندارد .و صورت های مختلف اعدام هم هر کدام به یک نوع می باشند

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید