ادعای جعل نسبت به سند رسمی

فردی از اقوام پدری اقدام به جعل امضای پدرمان کرده و زمین را به پسرش انتقال داده است .به چه صورت امکان شکایت از این فرد وجود دارد ؟
پاسخ کارشناس
اگر سندی علیه شما جعل شده باشد می توانید در این خصوص اقدام به ادعای جعل کنید .از دو طریق این مساله قابلیت پیگیری دارد .از رطیق حقوقی می توانید علیه طرفتان که اسناد مجعول را داراست ادعای جعل کنید .البته این ادعا باید از جانب شما به اثبات برسد .در صورت اثبات جعل از طرف شما می توانید ابطال سند را درخواست کنید .برای این کار هم باید دادخواستی تهیه و از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید .اما شما می توانید از طریق کیفری هم اقدام کنید .برای این کار باید به دادسرا مراجعه کنید و شکایت خود را ارائه دهید . با توجه به ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید