ارث یک هشتم

سلام اگر یک مرد دو زن دائم داشته باشد درحالی که زن بزرگتر و شوهرش زودترفوت شده باشد سپس بعداز مدتی زن کوچکتر فوت کند آیا فرزندان زن کوچک میتواننداز یک هشتم ارث شوهر استفاده و شکایت کنند.
پاسخ کارشناس
با توجه به قانون زنی که در نکاح دائم مردی است از او ارث می برد .در صورتی هم که فرزند نداشته باشد به میزان یک هشتم ارث خواهد برد .در صورتی هم ارث به زن تعلق می گیرد که شوهرش قبل از زن فوت کرده باشد .اما در تعدد زوجات میزان سهم الارث یک زن که برابر یک هشتم است میان دو زوجه تقسیم می شود .پس در صورتی که مرد دو زن دائمی داشته باشد و فرزندی هم وجود داشته باشد میزان یک هشتم به عنوان ارث میان دو زن به صورت مساوی تقسیم می شود .اگر مرد فرزندی داشته باشد چه از زن اول و چه از زن دوم میزان ارث یک هشتم است که نصف می شود .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید