استفادهزماده۴۶

بلام بنده متهم به خریدودرمعرض فروش دادن پنج گرم هرووین ویک گرم شیشه هستم.وقاضی هم حبس تعلیقی بهم داده هم حبس تعذیری ...باای شرایط ولطفی که بهم شده .ایا میتونم بعدازگذارندن یک سوم حبسم درخواست تعلیق باقی مونده حکمم بااستفاده ازاعمال ماده ۴۶کنم که حق هرزندانی میباشد...ایاموافقت میشه یاچون که حبس تعلیقی بهم داده دیگه ماده ۴۶شاملم نمیشه.
پاسخ کارشناس
در صورتی که سابقه کیفری موثر وجود نداشته باشد و حسن نیت شما اثبات شود و ضرر و زیان ها جبران شود بعد از گذشت یک سوم از محکومیت قابلیت تعلیق ممکن می شود .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید