اعتراض به گواهی پزشکی قانونی چگونه است؟

با سلام .آیا می توان به گواهی پزشکی قانونی اعتراض کرد و چگونه می توان این کار را انجام داد؟
پاسخ کارشناس
ماده ۱۶۲ قانون آئین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر می‌دارد: شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند .یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه پزشکی قانونی ،قبل از اینکه دادگاه رایی صادر کند ،افراد مشخص شده در ماده قانونی می توانند به نظر پزشکی قانونی اعتراض کنند.اعتراض دردعاوی که در دادسرا مطرح می باشد باید به دفتر بازپرس داده شود .و اگر دعاوی در دادگاه مطرح شده باشد ،اعتراض باید به دفتر دادگاه تقدیم شود. در صورتی که اعتراض وارد باشد ،دو صورت متصور است: الف) می‌تواند از پزشکی قانونی توضیحات و دلایل بیشتری بخواهد. درماده ۱۶۳بیان شده است که: در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت­مجلس درج و به کارشناس اعلام می‌کند و او را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. در صورتی ‌که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می‌شود. تبصره – هرگاه پس از أخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌کند. ب) پرونده را برای بار دوم به پزشکی قانونی ارجاع دهد تا در کمیسیون پزشکی دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. ماده ۱۶۵ آئین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می‌دارد: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید