اگر در دعوایی موی زن کنده شود ،دیه قابل دریافت است؟

با سلام .10 سال پیش بر اثر دعوایی خانوادگی که با عمو وپسرعموهایمان داشتیم ،موی سر بنده به اندازه کف دست در قسمت پشت سرم کنده شد .بعداز یک سال مداوا موها رویش نکرد و من هم پیگیری نکردم.آیا بعد از این مدت می توانم برای کنده شدن موها از ایشون شکایت کنم و دیه دریافت کنم؟
پاسخ کارشناس
موی هر انسانی در زیبایی او موثر است همچنین موی انسان باعث می شود که از سر محافظت کند.و کندن مو شامل دیه خواهد شد. با توجه به ماده 577 قانون مجازات اسلامی درخصوص دیه موی زن اینگونه بیان شده است که در صورت ازبین بردن تمامی موی سر زن به گونه ای که دیگر رشد نکند مرتکب باید دیه کامل یک زن را پرداخت کند اما در صورت کندن موی سر زن ،مو دوباره قابلیت رشد داشته باشد به جای دیه ،مهرالمثل زن با توجه به شرایط و تحصیلات و مرتبه اجتماعی و ... باید پرداخت شود.در مواردی که میزان مهر المثل از میزان دیه یک زن بیشتر شود،فقط به میزان دیه به زن پرداخت می شود و نه بیشتر از آن.با توجه به مسائل بیان شده ،منظور از کندن مو،تمام موهای سر می باشد حال چه موی کودک باشد چه موی بزرگسال و معیاری برای تعیین میزان موها وجود ندارد. در مواردی که موی زن به طور کامل کنده نشود هم دیه به او تعلق می گیرد.ماده 578 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد که:در صورتی که مقداری از موی زن کنده شود ولی همان مقدار دیگر رشد نکند،قاضی به میزان کنده شده ارش تعیین می کند.در صورتی هم که مقداری از موها کنده شود ولی قابلیت رشد داشته باشند،به نسبت مهرالمثل از دیه پرداخت می شود. کارشناس دادگستری در خصوص اینکه مو رویش می کند یا نه نظر خود را به دادگاه تقدیم می کند. ماده 579 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: کندن موی سر زن چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.با این تفاسیر با توجه به سوال می توان برای کنده شدن موها پیگیری کرد و به نظر مشمول مرور زمان نمی باشد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید