برداشت غیر مجاز از حساب متوفی چه مجازاتی دارد؟

با سلام .برادرمان با توجه به اینکه کارمند بانکی است که پدرمان در آ نجا حساب داشتند بعد از فوت پدر با توجه به موقعیت شغلی اقدام به برداشت پول از حساب پدر کرده است .آیا می توانسته چنین اقدامی کند؟در غیر این صورت چگونه شکایت کنیم؟
پاسخ کارشناس
این کار غیر قانونی است .در صورتی که بعد از فوت اقدام به چنین کاری کرده باشند باید این مساله اثبات شود .سایر وراث باید اقدام به شکایت در خصوص تحصیل مال نامشروع کنند .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید