نحوه اعتراض به نظر کارشناس چگونه است؟

در خصوص میزان اجرت المثلی که توسط کارشناس مشخص شده است اعتراض دارم .کارشناس مبلغ را بالا زده است.آیا امکان اعتراض به نظر کارشناس وجوددارد و چگونه؟
پاسخ کارشناس
ارجاع امر به کارشناس برای مشخص شدن تخصصی موارد دعوا و صدور رأی است، که وظیفه دادگاه می باشد.نظریه کارشناس تاثیرات زیادی بر حقوق طرفین دعوا دارد . به همین دلیل طرفین دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض نمایند . مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری یک هفته است. دادگاه نیز بنا به تشخیص خود می تواند از نظر کارشناس پیروی نکند. ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: پس از رسیدن نظر کارشناس به دفتر دادگاه ، باید مراتب به طرفین دعوا ابلاغ شود . در این صورت ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند ، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند در واقع به این معنی است که اعتراض به نظر کارشناس امکان دارد. اگر به نظریه کارشناسی اعتراض صحیح شود و دادگاه نیز به این موضوع واقف شود ، با گرفتن توضیح از کارشناس یا تکمیل آن ، مورد اعتراض را برطرف می کند . گرفتن توضیح از کارشناس و صدور قرار تکمیل تحقیقات مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نمی باشدوبرای شنیدن توضیحات کارشناس در جلسه دادرسی نیازی به وجود طرفین دعوا نمی باشد. در صورتی که کارشناسی برای ارائه توضیحات حاضر نشود ، بر اساس ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی ، جلب خواهد شد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید