درخواست تخلیه قبل از پایان قرارداد

آیا مالک میتواند قبل از پایان قرارداد مستاجر خود را بلند کند
پاسخ کارشناس
اگر در قرارداد اجاره این مسئله پیش بینی شده باشد که امکان درخواست تخلیه قبل از موعد وجود دارد .همچنین عدم انجام تعهدات قراردادی توسط مستاجر نیز امکان فسخ قرارداد را برای موجر فراهم می کند . مواردی مانند عدم پرداخت اجاره بها البته نه برای یک مرتبه ،استفاده به غیر از کاربرد مورد نظر ،انجام فعالیت های غیر اخلاقی و .... امکان فسخ قرارداد قبل از موعد را برای موجر فراهم می کند . در غیر این صورت طرفین قرارداد نمی توانند بر خلاف قرارداد تخلیه قبل از موعد را درخواست کنند .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید