در صورتی که فردی از پرداخت هزینه دادرسی و دین خود معسر باشد تکلیف چیست؟

با سلام و خسته نباشد اگر فردی بابت هزینه دادرسی اعسار بزند ولی دارای ملکی باشد که در رهن بانک است و دیگر مالی نداشته باشد ،دادخواست اعسار مورد قبول قرار می گیرد؟
پاسخ کارشناس
هزینه هایی که در قبال دعاوی به عنوان هزینه دادرسی باید پرداخت شود ،به دلیل جلوگیری از اقامه دعوای واهی می باشد.اما گاهی یک شخص به طور واقعی توانایی پرداخت هزینه های دادرسی را ندارد .برای اقامه دعوا نیز باید هزینه دادرسی پرداخت شود.در این مواقع مساله اعسار و معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی مطرح می شود. در ماده ۵۰۴ ق.آیین دادرسی مدنی: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه نیست.درواقع فرد یا مالی ندارد یا به مالش دسترسی ندارد.مثلا مال توقیف شده است یا هر صورتی که نمی تواند از مال استفاده کند.درقانون جدیدنحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص معسر اینگونه بیان شده است: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره: عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.اگر مدیون در قبال دین مالی دریافت کرده باشد باید اعسار را اثبات کند و یا ثابت کند که مال تلف شده است.فردی که ادعای اعسار دارد برای دادن دادخواست اعسار باید لیست اموال و حساب های بانکی و دریافتی ها به هر صورتی و نقل و انتقال اموال تا یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را به دادخواست اعسار ضمیمه کند.در مواقعی که مدیون باید اعسار خود را اثبات کند ،می تواند از حد اقل 2شاهد استفاده کندو اظهارات شهودی که از وضعیت وی اطلاعات کافی دارند رابه دادخواست ضمیمه کند.در صورت تقسیط هزینه ،دادگاه وضعیت معیشتی فرد را لحاظ می کند و بعد حکم به تقسیط خواهد داد ومهلت های مشخصی توسط دادگاه برای پرداخت معین می شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید