زنای به عنف چه مجازاتی دارد و چگونه اثبات می شود؟

با سلام .اگردختری سوار ماشینی به عنوان تاکسی شود و راننده او را تهدید کرده وبه او تجاوز کند قابل اثبات است ؟به کجا باید شکایت کرد؟
پاسخ کارشناس
در ماده 224 قانون قانون مجازات اسلامی حد زنا را اعدام عنوان کرده است و در بند چهارم ماده زنای به عنف ویا اکراه از سوی زانی را هم مستوجب اعدام دانسته است.زنای به عنف از طریق مواردی قابل اثبات است: 1-اقرار 2-علم قاضی 3- شهادت 4شاهد. 1-علم قاضی:در بحث تجاوز به عنف می توان به علم قاضی نسبت به موضوع استناد کرد.در این مسئله اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد ،دیگر نباید تحقیق و تفحصی صورت گیرد و قاضی مسئولیتی ندارد.در ماده 211 قانون مجازات اسلامی به علم قاضی با توجه به مستندات ،قرائن و امارات اشاره شده است که قاضی با استفاده از این موارد می تواند علم خود را نسبت به مسئله در حکم قید کند.همچنین قاضی می تواند از طریق اقرار های طرفین ،قرائن ،امارات،معاینه محل ،تشخیص پزشکی قانونی و ... عالم به مسئله شود و حکم صادر کند.امروزه در این تحقیقات برای کسب ادله ، از لوازم پیشرفته ای استفاده می شود که قادر است ریزترین اثرات را تشخیص دهد. 2-شهادت ۴ شاهد عادل:یکی از مواردی که در قانون ذکر شده است شهادت دادن 4 شاهد عادل است که به عینه این عمل را مشاهده کرده باشند .این راه اثبات ممکن است مشکل باشد اما این امکان وجود دارد که اگرتعداد مشاهدین کمتر از 4 نفر باشد ،به همراه علم قاضی ،زنا به عنف ثابت شود. 3-اقرار: متهم باید در نزد قاضی چهار بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس، ملاک رای قاضی نیست. مرجع رسیدگی به جرم زنای به عنف دادگاه کیفری یک است که دادگاه پس از تحقیقات مربوطه ورسیدگی ،حکم صادر می کند

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید