شرایط داشتن وکیل تسخیری چیست؟

با سلام .با برادرم در خیابان بودیم که چند نفر به قصد آزار و اذیت نزدیک ما شدند و ما هم توانستیم یک نفررا بگیریم ولی او رابسیار کتک زدیم و بر اثر ضربه سراو به جدول فوت کرد . از من که در حال زدن او بودم فیلم گرفتن وولی دم از من شکایت کردند و دستگیر شدم.آیا می توانم از وکیل تسخیری استفاده کنم؟
پاسخ کارشناس
درامور کیفری برای دفاع از حق متهمین وکیل تسخیری قرار داده می شود. با توجه به قانون برای ایجاد حقوق برابر ورعایت حقوق متهم و به این دلیل که متهم بتواند از حقوق خود در محکمه دفاع کند ،تمهیداتی راپیش بینی کرده است و در قانون موادی را در این خصوص ذکر کرده است. در واقع متهم می تواند وکیل تسخیری را از دادگاه تقاضا کندو اگر دادگاه تشخیص دهد که متهم نمی تواند وکیلی را انتخاب کند ،از بین وکلای قضایی و در صورتی که امکان انتخاب وکلای قضایی نبود از نزدیکترین مرکز مجاور وکیلی جهت دفاع از متهم انتخاب می شود واگر وکیل درخواست حق الوکاله کند ،این حق الوکاله از طریق بودجه دادگستری به وی پرداخت خواهد شد.اختیارات وکیل تسخیری به میزان اختیارات وکیل دادگستری می باشد البته داشتن وکیل تسخیری شرایطی دارد از جمله این شرایط: شرایط داشتن وکیل تسخیری با توجه به تبصره های ماده 186 قانون ایین دادرسی کیفری عبارت است از: جرایمی که بر حسب قانون مجازات آن قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع کند. متهم توان مالی برای گرفتن وکیل را نداشته باشد در صورتی که متهم نتواند وکیل برای خود بگیرد ، چه خود بخواهد وکیل بگیرد و چه نخواهد دادگاه برای وی وکیل تسخیری مشخص می کند. با توجه به شرایط مشابه وکیل تسخیری در امور کیفری ، در امور مدنی نیز وکیل معاضدتی قرار داده می شود

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید