ملکی موروثی را تصاحب کرده اند و اجازه فروش نمی دهند

سلام بعد از فوت پدر بزرگم ،دو تا از دایی های بنده در ملک پدربزرگم مستقر شدند .به این جهت که اجازه فروش ملک را ندهند .از چه طریقی می توانیم ملک را از تصرف آن ها خارج کنیم ؟
پاسخ کارشناس
می توانید دادخواست مهرو موم ترکه را بدهید . بعد اینکه فردی فوت می کند ،اموالش به عنوان ترکه از او باقی می ماند که ترکه نامیده می شود .ترکه به عوان سهم الارث ورثه می باشد .اما گاهی قبل از اینکه ترکه متوفی تقسیم شود یعنی قبل از انحصار وراثت ،برای اینکه اموال متوفی از هر گونه تعرض ودخل و تصرف دور بماند ،ترکه مهر و موم می گردد .هر یک از ورثه و یا نماینده قانونی آن ها و یا طلبکار و هر کس که ذینفع است ،می تواند درخواست مهروموم ترکه را بدهد .همین افراد هم می توانند درخواست کنند که مهر و موم ترکه رفع شود . هر یک از ورثه به جهت اینکه ملک مشاع به ارث رسیده قابل افراز نیست درخواست فروش ملک مشاع کند .برای اینکه این درخواست صورت گیرد باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه شود .دادگاه صالح برای رسیدگی ،دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن جا بوده است . همچنین می توانید به جهت اینکه در سهم الارث تصرف کرده اند به عنوان متصرف عدوانی از آن ها شکایت کنید هنگام شکایت تصرف عدوانی می توانید اجرت المثل ایام تصرف را هم از آن ها مطالبه کنید .

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید