پس از حکم قطعی دادگاه چگونه باید خسارت را دریافت کرد؟

از پیمانکار شکایت کردم و در دادگاه ایشون محکوم شدند و باید مبلغ 10 ملیون تومان خسارت به اینجانب پرداخت کند.چگونه خسارت را از او دریافت کنم؟
پاسخ کارشناس
پس از اینکه حکمی قطعیت یافت باید در همان دادگاه درخواست صدور اجرائیه شود .در واقع اجرائیه توسط اجرائ دادگستری یا ثبت به محکوم ابلاغ می شود که پس ازمهلت مقرر باید انجام شود.اجرای حکم در احکام مدنی در دادگاه های مربوطه به امور حقوقی توسط اجرای احکام مدنی انجام می شود .همچنین تا زمانی که محکوم له درخواست صدور اجرائیه نکند این حکم به خودی خود صادر نخواهد شد

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید