چک ضمانت

سال 89 چکی گرفتم در وجه ضمانت و موعد چک هم گذشت .همون موقع برگشت زدم .میتونم خسارت دریافت کنم؟
پاسخ کارشناس
هر فردی که دارنده چک است می تواند علاوه بر وصول طلب خود خسارت های واره را هم مطالبه کند .در خصوص چک خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است .میزان خسارت تاخیر تادیه بر اساس عرف و نظریه کارشناسی می باشد .از تاریخ مندرج در چک به دارنده آن خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت .البته دارنده باید طی 15 روز از تاریخ قید شده در چک به بانک مراجعه کند و اقدام به برگشت زدن چک کند .دارنده چک می تواند خسارت های خود را چه قبل از صدور حکم و چه بعد از صدور حکم مطالبه کند . .بر اساس ماده 2 قانون صدور چک : دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.مبدا زمانی که خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد از زمان تاریخ سررسیدمی باشد .همچنین بر اساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور : مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک اعلام کرده اند.

فرم ارسال نظر

در صورتی که سوال یا نظر در رابطه با مطلب فوق دارید اینجا از کارشناسان ما بپرسید